{"tags":["2.0 Engine Code 20TC-7EH-7EL 1963-1975","2.0 Engine Code KE1H-KE1L-KE2L 1966-1974","2.0 Engine Code VA 1975-1981","2000","Dolomite","GT6","Triumph","Type_385 Series Supersport Clutch Kit","Type_425 Series Supersport Clutch Kit","Type_Dual Friction Performance Clutch Kit","Type_Performance Clutch Kits","Type_Stage 1 Performance Clutch Kits","Type_Stage 2 Performance Clutch Kits","Type_Stage 3 Performance Clutch Kits"]}